Odpady powodują zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i co za tym idzie dla człowieka, jego zdrowia i funkcjonowania. Aby nie dopuścić do żadnego rodzaju zagrożeń związanych z odpadami, należy jak najszybciej wywieźć je z miejsca, w którym są gromadzone. Wymaga to znajomości odpowiednich zezwoleń i przepisów prawnych.

PRAWO A TRANSPORT ODPADÓW

Transport odpadów to najkrócej mówiąc przemieszczanie odpadów z miejsca ich wytwarzania do miejsc, gdzie się je unieszkodliwia, gromadzi lub dokonuje ich odzysku. Przewożenie tego typu materiałów może być wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub też przez niezależnego przedsiębiorcę transportowego. Konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie takiego typu działalności.

Wszelkie sprawy związane z transportem odpadów reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 roku o odpadach. Według niej firma, która chce zajmować się tego typu czynnościami po pierwsze musi uzyskać zgodę od starosty. Tego typu zezwolenie otrzymuje się na okres nie dłuższy niż 10 lat i dotyczy ono wszelkiego typu odpadów. W ustawie znajduje się zastrzeżenie, że przewoźnik odpadów nie jest jednocześnie ich właścicielem, a jedynie musi przetransportować je z jednego miejsca w drugie.

WYMAGANIA TECHNICZNE W STOSUNKU DO TRANSPORTU ODPADÓW

Decyzja o tym, jakie środki transportu mają być wykorzystywane w transporcie odpadów wydawana jest przez starostę. Wniosek przedstawiany przez przedsiębiorcę, który chce zajmować się tą czynnością musi zawierać precyzyjne określenie tego jakimi pojazdami dysponuje i jakie jest ich wyposażenie. Do transportu odpadów najczęściej przeznaczane są samochody ciężarowe lub dostawcze. W swoim wyposażeniu pojazdy do transportu odpadów powinny mieć odpowiednie mechanizmy i układy sterowania, które umożliwiają sprawne przeprowadzenie tych czynności. Powinny one również spełniać wymagania dotyczące prawa o ruchu drogowym oraz transporcie niebezpiecznych towarów. Ponadto przed przeprowadzeniem samej czynności transportu powinno odbyć się dokładne przygotowanie odpadów do przewozu – a więc ich segregacja, magazynowanie, umieszczenie w odpowiednich pojemnikach.