Dobór metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest determinowany przede wszystkim zasadą zrównoważonego rozwoju. Działanie zgodnie z nią uwzględnia kwestie ekologiczne i ekonomiczne, dzięki temu gospodarka odpadami niebezpiecznymi może być prowadzona w sposób racjonalny. Przepisy prawne (zarówno krajowe, jak i wspólnotowe) ściśle określają metody postępowania z tego rodzaju odpadami. Sposoby ich utylizacji są uzależnione od ich właściwości, dlatego nie ma jednej uniwersalnej metody.

Co nazywa się odpadami niebezpiecznymi?

Odpady niebezpieczne, gdy przedostają się do środowiska, stanowią dla niego zagrożenie, w postaci ryzyka zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza, a w rezultacie również flory i fauny. Do grupy odpadów niebezpiecznych zaliczane są, m.in.: baterie, akumulatory, przepracowane oleje, aerozole, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, rozpuszczalniki, odpady medyczne, weterynaryjne oraz środki ochrony roślin (w szczególności zawierające polichlorowane bifenyle), a nawet niewykorzystane i przeterminowane leki. Tego rodzaju odpadów nie można składować razem z pozostałymi, muszą być one utylizowane w ściśle określony sposób, najlepiej przez podmiot się w tym specjalizujący. Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi (w tym ich unieszkodliwianie i recykling) oraz sposoby przeciwdziałające ich powstawaniu reguluje Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) z 14 grudnia 2012 roku.

Metodologia postępowania z odpadami niebezpiecznymi została zhierarchizowana w następujący sposób:

 • odpowiednio zabezpieczony transport odpadu,
 • redukcja pierwotna,
 • segregacja i zmniejszenie objętości,
 • obrót odpadami jako surowcem,
 • odzysk energii,
 • składowanie odpadu z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Sposoby unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Metoda utylizacji jest zależna od właściwości substancji, które są dominujące w danej grupie odpadów. Nie istnieją uniwersalne sposoby, dlatego konieczna jest selektywna zbiórka tego rodzaju odpadów, dzięki czemu mogą być właściwie unieszkodliwione. Można wyróżnić następujące procesy unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych:

 • fizyczne,
 • chemiczne,
 • fizyczno-chemiczne,
 • termiczne,
 • biologiczne.

Wyróżnia się również kondycjonowanie odpadów promieniotwórczych.

Joanna Jędrzejczyk