Dział HR, nazywany też czasem działem personalnym odgrywa ważną rolę we wszystkich większych przedsiębiorstwach. Jego pracownicy odpowiadają nie tylko za przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych, ale również za kwestie kadrowo-płacowe czy działania z zakresu employer brandingu.

Czym jest HR?

HR to skrót od terminu „human resources”, oznaczającego zasoby ludzkie. Istnieje kilka definicji tego pojęcia. Jedna z nich odnosi się do siły roboczej ludzi i mówi o tym, że jest to praca (fizyczna i umysłowa) wykonywana przez pracowników. Druga natomiast podchodzi do tematu nieco szerzej. Zgodnie z nią, HR definiowany jest jako różnego typu działania firmy, których zadaniem jest przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników, a także utrzymanie efektywności ich pracy.

W kontekście HR często mówi się też o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Składa się na nie szereg procesów prowadzących do polepszenia funkcjonowania firmy oraz zbudowania odpowiedniej polityki personalnej.

Jakie zadania realizuje dział HR w przedsiębiorstwie?

W dużych firmach dział personalny jest często podzielony na dwie części. Ich pracownicy zajmują się realizacją zadań z zakresu HR’u twardego i miękkiego.

Twardy HR dotyczy obowiązków związanych z kwestiami formalnymi, w tym administracyjnymi i kadrowo-płacowymi, które muszą być wypełniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ten dział odpowiada więc m.in. za sporządzanie umów, aneksów i wypowiedzeń, prowadzenie akt osobowych każdego pracownika, rozliczanie się z ZUS-em i Urzędem Skarbowym, wyliczanie pensji czy dbałość o przestrzeganie przez firmę praw pracowniczych.

Z kolei HR miękki związany jest z pozyskiwaniem odpowiednich kandydatów do pracy, a także zapewnieniem im odpowiednich warunków rozwoju. Jego rolą jest też opracowanie całokształtu polityki personalnej przedsiębiorstwa. Do głównych zadań tego działu należy przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych – od publikacji oferty pracy, poprzez weryfikację nadesłanych dokumentów aplikacyjnych, aż po odbycie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Do ważnych obowiązków należy także dbałość o kapitał ludzki firmy. Do działań z tego zakresu należy m.in. opracowywanie strategii rozwoju i ścieżki kariery pracowników, organizacja kursów i szkoleń dostosowanych do potrzeb i predyspozycji osób zatrudnionych czy wdrażanie systemów lojalnościowych i motywacyjnych, których celem jest zwiększenie efektywności podwładnych. Oprócz tego, funkcjonowanie działu HR skupia się na cyklicznej ewaluacji pracy pracowników, która pozwala na usprawnienie działania całego przedsiębiorstwa. Dotyczy również tworzenia przyjaznego miejsca pracy, wyróżniającego się dobrą atmosferą.

Dział HR zajmuje się też budowaniem pozytywnego wizerunku firmy zarówno wśród jej obecnych pracowników, jak i osób, które potencjalnie mogą dołączyć do jej struktur. Realizuje więc założenia tzw. employer brandingu, wykorzystując do tego zarówno działania wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Ich celem jest wykreowanie przedsiębiorstwa jako „pracodawcy z wyboru”, a więc takiego, który oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia i rozwoju.